Najznačajniji ISO certifikati

APICURA Business Intelligence klijentima koji svoje poslovanje žele certificirati ISO sustavima upravljanja, uz neovisno usklađivanje, omogućava i usklađivanje s europskom pravnom regulativom zaštite podataka (GDPR, ePrivacy, NIS) u sklopu same implementacije ISO standarda u poslovanje organizacija s kompletnom popratnom pravnom podrškom.

 

ISO 9001
Sustavi upravljanja kvalitetom
Quality Management Systems

Optimizirajte svoje poslovne procese, povećajte profit i podignite reputaciju na domaćem i inozemnom tržištu međunarodno priznatim certifikatom sustava upravljanja kvalitetom

ISO 9001 definira smjernice i procese koje tvrtke i organizacije uvode u svoje poslovne procese kako bi njihovi proizvodi i usluge uz sustavno poboljšanje i dizanje razine kvalitete na odgovarajući način ispunili zahtjeve klijenata.

Veličina tvrtke ili organizacije kao ni područje djelovanja nisu presudni jer se odredbe i zahtjevi standarda vrlo jednostavno implementiraju u poslovanje malih, srednjih i velikih organizacija, čemu svjedoči i više od milijun subjekata u više od 170 zemalja certificiranih prema odredbama standarda ISO 9001.

Odredbe standarda temelje se na načelima upravljanja kvalitetom koja uključuju usmjerenost na klijenta, aktivno sudjelovanje menadžmenta, transparentan procesni pristup i politiku kontinuiranog poboljšanja.

 

ISO 27001
Sustavi upravljanja informacijskom sigurnosti
Information Security Management Systems

Zaštitite svoje poslovne informacije i povećajte konkurentnost i reputaciju svoje organizacije na tržištu jednim od najjačih i najtraženijih međunarodno priznatih certifikata

Zaštitu nematerijalne imovine koja podrazumijeva različite vrste podataka o projektima, intelektualno vlasništvo, osobne podatke i druge osjetljive informacije moguće je učinkovito osigurati odredbama i implementiranjem standarda ISO 27001 – Sustavima upravljanja informacijskom sigurnosti.

Prilikom implementacije ovog standarda ovisno o vrsti ili prirodi tvrtke ili organizacije definira se proces upravljanja rizicima kroz koji se definiraju odgovornosti i ovlasti unutar poslovnog subjekta koji upravlja osjetljivim informacijama. Posjedovanje ovog certifikata donosi prednost na javnim nadmetanjima, smanjuje troškove poslovanja jer segmentom upravljanja rizicima smanjuje mogućnost incidenata te povećava konkurentnost na tržištu.

Namijenjen je podjednako malim, srednjim i velikim poduzetnicima te javnoj upravi.

 

ISO 37001
Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja
Anti-Bribery Management Systems

Povećajte transparentnost poslovanja prvim međunarodno priznatim certifikatom u borbi protiv mita i korupcije

Dva najveća problema koji iznimno utječu na percepciju osoba i organizacija, bilo da su aktivni u javnom ili privatnom sektoru su mito i korupcija. Identifikacija procesa i situacija u oba zahvaćena sektora u kojima se najčešće nailazi na mito i korupciju nije moguća bez političke volje u javnom sektoru i uprava u privatnom poduzetništvu. Netransparentnost u postupcima javne nabave ima sve više utjecaja na javno mnijenje i poduzetnike te se privatne tvrtke sve manje prijavljuju na javne natječaje iako ispunjavaju sve uvjete koji su u njima raspisani.

ISO 37001 predstavlja procese i mjere ustanovljene prema PDCA metodi koja podrazumijeva uspostavu procesa planiranja, implementacije, održavanja i provođenja definiranih odredbi za suzbijanja mita i korupcije.

Usvajanje antikorupcijskih politika zadanih ovim međunarodnim standardom odnosno konkretnim politikama borbe protiv podmićivanja te definiranje i upravljanje rizicima, imenovanje povjerenika za borbu protiv podmićivanja, redovita provedba kontrola financija i procesa nabave, omogućavanje anonimnog izvješćivanja o primijećenim nepravilnostima te definiranje postupaka interne istrage samo su neke od mjera koje propisuje ovaj međunarodni standard.

ISO 37001 je provediv je i primjenjiv za sve organizacije, bilo da su u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

 

ISO 14001
Sustavi upravljanja okolišem
Environmental Management Systems

Povećajte konkurentnost na međunarodnom tržištu certifikatom koji je sve traženiji uvjet kod izbora poslovnih partnera izvan matične zemlje

ISO 14001 namijenjen je organizacijama koje žele odgovorno postupati prema okolišu i pridonijeti globalnoj ekološkoj održivosti.

Implementacijom standarda u poslovni proces organizacije osigurava se odgovorno postupanje prema okolišu i smanjuje se negativni utjecaj na okoliš te se ostvaruju preduvjeti da se ispunjavanjem zahtjeva standarda dugoročno postigne visoki stupanj usklađenosti.

Standard se primjenjuje na bilo koju organizaciju, bez obzira na veličinu, vrstu i prirodu, a odnosi se na ekološke aspekte i različite okolišne kriterije.

 

ISO 45001
Sustavi upravljanja zdravljem i zaštitom na radu
Occupational Health and Safety Management Systems

Povećajte sigurnost djelatnika i pojednostavite proces zadovoljavanja zakonske obveze vezane uz zdravlje i zaštitu na radu

ISO 45001 kroz svoje mjere i odredbe pomaže organizacijama da povećaju sigurnost radnika, smanje rizike i opasnosti na radnom mjestu te poboljšaju uvjete na radnom mjestu.

Standard je kompatibilan sa ISO 9001 i ISO 14001, a u njegove je odredbe implementirano više međunarodnih propisa koji reguliraju ovo područje kao što su konvencije i smjernice Međunarodne organizacije rada. Primjenjiv je na bilo koju organizaciju, bez obzira na veličinu, vrstu i prirodu.

 

ISO 50001
Sustavi upravljanja energijom
Energy Management Systems

Smanjite troškove i unaprijedite energetsku učinkovitost organizacije te povećajte konkurentnost na međunarodnom tržištu

ISO 50001 kompatibilan sa ISO 9001 i ISO 14001 te omogućuje organizacijama lakše upravljanje energijom.

Standard osigurava donošenje učinkovite politike upravljanja energijom, definiranje ciljeva i obaveza u podizanju energetske učinkovitosti, redovito praćenje rezultata postavljenih ciljeva te sustavno podizanje energetske učinkovitosti.

POŠALJITE UPIT