Najznačajniji ISO certifikati

APICURA Business Intelligence klijentima koji svoje poslovanje žele certificirati ISO sustavima upravljanja, uz neovisno usklađivanje, omogućava i usklađivanje s europskom pravnom regulativom zaštite podataka (GDPR, ePrivacy, NIS) u sklopu same implementacije ISO standarda u poslovanje organizacija s kompletnom popratnom pravnom podrškom.

 

ISO 9001
Sustavi upravljanja kvalitetom
Quality Management Systems

Optimizirajte svoje poslovne procese i podignite reputaciju na tržištu najpoznatijim
međunarodno priznatim certifikatom sustava upravljanja kvalitetom

ISO 9001 definira smjernice i procese koje organizacije u privatnom sektoru, kao i javna uprava te jedinice lokalne i područne samouprave uvode u svoje poslovne procese kako bi njihove usluge uz sustavno poboljšanje i dizanje razine kvalitete na odgovarajući način ispunile zahtjeve svih zainteresiranih strana.

Primjeren je svim veličinama organizacija jer se odredbe i zahtjevi standarda vrlo jednostavno implementiraju u sve procese organizacije. Odredbe standarda temelje se na načelima upravljanja kvalitetom koja uključuju usmjerenost na zainteresirane strane, transparentan pregled procesa te identifikaciju rizika s preventivnim i korektivnim mjerama. U današnjem poslovnom svijetu upravljanja organizacijama u privatnom sektoru ili javnoj upravi te lokalnoj i područnoj samoupravi, standard ISO 9001 postao je nezaobilazan dio upravljanja procesima.

Implementacija i certifikacija ISO 9001 međunarodnog standarda sustava upravljanja kvalitetom ukazuje na značajnu usmjerenost cjelokupnog poslovanja organizacije ka kontinuiranom poboljšanju poslovanja i dizanju cjelokupne razine kvalitete usluga.

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA ISO 9001 + ISO 14001 organizacijama omogućava lakši pristup povlačenju sredstava iz EU fondova.

 

ISO 27001
Sustavi upravljanja informacijskom sigurnosti
Information Security Management Systems

Zaštitite svoje poslovne i osjetljive informacije te povećajte konkurentnost i reputaciju svoje organizacije na tržištu jednim od najtraženijih međunarodno priznatih certifikata

Učinkovite procese zaštite podataka i nematerijalne imovine koji podrazumijevaju i informacije o projektima, intelektualno vlasništvo, osobne podatke i druge osjetljive informacije moguće je osigurati implementiranjem standarda ISO 27001.

U modernom poslovanju uvijek postoji rizik od incidenata curenja informacija, a spremnost i sposobnost organizacije da zaštiti svoje informacije, osigura kontinuitet poslovanja i sigurnost informacijskih sustava te drugih bitnih resursa stavlja je u kategoriju pouzdanog partnera.

Sastavni dio standarda je i identifikacija cjelokupnog opsega protoka svih vrsta informacija unutar organizacije te definiranje sigurnog IT okruženja s prijedlozima za poboljšanje svih dijelova organizacije. To uključuje i cjelokupnu analizu postojećeg sustava hardverske opreme, mreže i softvera. Namijenjen je podjednako malim, srednjim i velikim organizacijama te javnoj upravi i jedinicama lokalne i područne samouprave.

Metodologija ISO 27001 standarda jedan je od alata za definiranje organizacijskih i tehničkih mjera kod usklađivanja organizacija s europskom pravnom regulativom zaštite podataka (GDPR, NIS, ePrivacy i druge).

 

ISO 37001
Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja
Anti-Bribery Management Systems

Povećajte transparentnost poslovanja prvim međunarodno priznatim certifikatom
u borbi protiv mita i korupcije

Lokalna i područna samouprava članica EU fokusirana je na dizanje transparentnosti poslovanja i borbu protiv mita i korupcije. Međunarodni standard ISO 37001 efikasan je alat koji čelnicima jedinica lokalne i područne samouprave omogućuje kontrolu nad poslovanje nižih razina, osobito u području javne nabave.

Dva najveća problema koji iznimno utječu na percepciju osoba i organizacija, bilo da su aktivni u javnom ili privatnom sektoru su — mito i korupcija. Identifikacija procesa i situacija u oba zahvaćena sektora u kojima se najčešće nailazi na mito i korupciju nije moguća bez političke volje u javnom sektoru i uprava u privatnom poduzetništvu. Netransparentnost u postupcima javne nabave ima sve više utjecaja na javno mnijenje i poduzetnike te se privatne tvrtke sve manje prijavljuju na javne natječaje iako ispunjavaju sve uvjete koji su u njima raspisani.

Ovaj standard predstavlja procese i mjere ustanovljene prema PDCA metodi koja podrazumijeva uspostavu procesa planiranja, implementacije, održavanja i provođenja definiranih odredbi za suzbijanja mita i korupcije.

ISO 37001 primjenjiv je za sve organizacije, bilo da su u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

 

ISO 14001
Sustavi upravljanja okolišem
Environmental Management Systems

Povećajte konkurentnost na tržištu certifikatom koji je sve traženiji
kao jedan od dokaza ekološke održivosti organizacije i utjecaja na okoliš

ISO 14001 namijenjen je svim organizacijama koje žele odgovorno postupati prema okolišu i pridonijeti globalnoj ekološkoj održivosti, sprječava onečišćenje okoliša, ostvaruje učinkovito korištenje prirodnih resursa i osigurava usklađenost sa svom primjenjivom okolišnom zakonskom regulativom. Certifikacija pruža značajnu konkurentsku prednost.

Implementacijom standarda u poslovni proces osigurava se odgovorno postupanje prema okolišu i smanjuje negativni utjecaj na njega te se ostvaruje jedan od osnovnih preduvjeta održivog razvoja organizacije.

S ISO 14001 certifikatom organizacija dokazuje svim klijentima, dioničarima, upravi, bankama, osiguravajućim društvima i nadležnim institucijama da je zaštita okoliša, sprječavanje onečišćenja i zaštita prirodnih resursa ozbiljan cilj organizacije.

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA ISO 9001 + ISO 14001 organizacijama omogućava lakši pristup povlačenju sredstava iz EU fondova.

 

ISO 45001
Sustavi upravljanja zdravljem i zaštitom na radu
Occupational Health and Safety Management Systems

Povećajte sigurnost djelatnika i pojednostavite proces zadovoljavanja zakonske obveze vezane uz zdravlje i zaštitu na radu

ISO 45001 kroz svoje mjere i odredbe pomaže organizacijama da povećaju sigurnost radnika, smanje rizike i opasnosti na radnom mjestu te poboljšaju uvjete na radnom mjestu.

Standard je kompatibilan sa ISO 9001 i ISO 14001, a u njegove je odredbe implementirano više međunarodnih propisa koji reguliraju ovo područje kao što su konvencije i smjernice Međunarodne organizacije rada. Primjenjiv je na bilo koju organizaciju, bez obzira na veličinu, vrstu i prirodu.

 

ISO 50001
Sustavi upravljanja energijom
Energy Management Systems

Smanjite troškove i unaprijedite energetsku učinkovitost organizacije te povećajte konkurentnost na međunarodnom tržištu

ISO 50001 kompatibilan sa ISO 9001 i ISO 14001 te omogućuje organizacijama lakše upravljanje energijom.

Standard osigurava donošenje učinkovite politike upravljanja energijom, definiranje ciljeva i obaveza u podizanju energetske učinkovitosti, redovito praćenje rezultata postavljenih ciljeva te sustavno podizanje energetske učinkovitosti.

 

 

AUTORSKI TEKST, Zabranjeno je prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja bez izričite dozvole autora.

POŠALJITE UPIT